אפוטרופוס

במידה ואדם הגיע למצב שבו הוא אינו יכול עוד לנהל את ענייניו האישיים או הכלכליים בעצמו, ואין מי שמוסמך לדאוג לו, עשוי בית המשפט למנות על אותו אדם אפוטרופוס שיטפל בענייניו השונים. על הליכי המינוי והמשמעויות השונות, בכתבה שלפניכם.

לכל אדם כשרות משפטית בסיסית לנהל את ענייניו. עם זאת, לעיתים, עקב תאונה, מחלה או פשוט מחמת גיל, אדם אינו מסוגל עוד לקבל החלטות מושכלות הנוגעות לענייניו האישיים, הרפואיים או הממוניים. במקרים אלו, מתעורר צורך במינוי אפוטרופוס שתפקידו לקבל החלטות בשמו של האדם ואף לפעול למימוש ההחלטות. יודגש, כי אפוטרופוס ניתן למינוי רק על ידי בית המשפט.

בעבר, כינו אדם שמונה לו אפוטרופוס כ"חסוי". בשנת 2016 תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות אשר ביטל את המונח "חסוי", וכיום מדובר על אדם שבית המשפט מינה לו אפוטרופוס או אדם שבית המשפט רשאי למנות לו אפוטרופוס. במדריך שלהלן נסקור את הליך מינוי האפוטרופוס, תחומי אחריותו ונושאים נוספים הקשורים במינוי.

מינוי אפוטרופוס רק כאשר אין חלופה אחרת

עם תיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, הוקשחו הכללים, ובתי המשפט לא נוהגים למנות אפוטרופוס אלא כאשר קיים חשש לפגיעה בזכויות, אינטרס או צורך, ואין בנמצא אלטרנטיבה משפטית קלה ונוחה יותר, כגון מיופה כוח מתמשך.

לכן, לפני הכל, בטרם מגישים בקשה למינוי אפוטרופוס יש לבחון האם האדם הכין בעבר ייפוי כוח מתמשך, או אף מינה תומך בקבלת החלטות. ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי המאפשר לאדם לקבוע כיצד ומי יקבל עבורו החלטות בעתיד במידה ולא יוכל לעשות זאת בעצמו, לרבות קביעת התנאים לכניסתו לתוקף, מסגרת האחריות והגורם אשר יפקח על פעולותיו. בניגוד להליך של מינוי אפוטרופוס, ייפוי כוח מתמשך אינו דורש פניה לבית המשפט ומיופה הכוח אינו מחויב בדיווח עיתי לאפוטרופוס הכללי. להרחבה בנושא ייפוי כוח מתמשך ראו את המאמר: "חשיבות ייפוי כוח מתמשך במסגרת תביעות ביטוח סיעוד".

עוד יש לבחון, בטרם הגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס, האם האדם לו מבוקש המינוי נתן הנחיות מקדימות לעניין מינוי אפוטרופוס עבורו.

הליך מינוי אפוטרופוס

קרובי משפחה מדרגה ראשונה (כולל בן/בת הזוג) של אדם שאינו יכול לנהל בעצמו את ענייניו האישיים, הרכושיים או הרפואיים, רשאים לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה למינוי אפוטרופוס זמני או קבוע לאדם. לעתים, כאשר אין לחולה בני משפחה או שבני המשפחה אינם מעוניינים או מסוגלים להגיש את הבקשה, גוף מוסדי או גורמי רווחה רשאים לפנות בבקשה למינוי אפוטרופוס לאדם.

לצורך הגשת הבקשה, יש למלא טופס בקשה ולאמתו באמצעות תצהיר. במסגרת טופס הבקשה יש לפרט, בין היתר, את העובדות והנימוקים לבקשה וכן את עמדתו של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס (במידה ולא ניתן להשיג את עמדתו, יש לנמק מדוע). כמו כן, יש לצרף לבקשה את הסכמת קרובי המשפחה מקרבה ראשונה למינוי וכן תעודות רפואיות המעידות על מצבו של האדם. הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה.

במידה ומגיש הבקשה אינו מעוניין להתמנות בעצמו כאפוטרופוס, אלא אדם אחר מעוניין בכך, יש לצרף כתב הסכמה מאת אותו אדם.

מכיוון שההחלטה על מינוי אפוטרופוס מהווה פגיעה קשה באוטונומיה של האדם, בית המשפט יקיים דיון מעמיק בבקשה, כולל פניה למשרד הרווחה לצורך הכנת תסקיר בדבר הצורך במינוי, כמו גם שמיעת עמדתו של האדם לו מבוקש מינוי אפוטרופוס (במידה והדבר אפשרי).

בית המשפט ימסור החלטה מנומקת הכוללת את שיקוליו, ובמקרה שיחליט לקבל את הבקשה, יפרט את היקף העניינים עליהם יהיה אחראי האפוטרופוס ומשך המינוי.

יצוין, כי מדובר בהליך שעלול להימשך לכל הפחות מספר חודשים. משכך, ניתן להגיש בקשה להתמנות כאפוטרופוס זמני, עד לקבלת ההחלטה הסופית, ובמקרים דחופים ניתן לציין בראש הבקשה כי הבקשה הינה דחופה.

החלטת בית המשפט

במסגרת החלטתו, בית המשפט יתייחס לשלוש שאלות מרכזיות:

  • האם למנות אפוטרופוס?
  • מה יהיו העניינים עליהם יהיה האפוטרופוס מופקד?
  • מי יהיה האפוטרופוס?

ביחס לשאלה הראשונה, האם למנות אפוטרופוס, אין חולק כי מינוי אפוטרופוס, כלומר ההפקעה של האוטונומיה הבסיסית לה זכאי כל אדם, אינו דבר של מה בכך. בהמשך לכך, בית המשפט ייענה לבקשה למינוי אפוטרופוס רק במידה ואי המינוי עלול להוביל לפגיעה בזכויות, באינטרסים או בצרכיו של האדם. כמו כן, יבחן בית המשפט האם לא ניתן לשמור על טובתו של האדם בדרך המגבילה פחות את זכויותיו, חירותו ועצמאותו. כאמור, בעת קבלת ההחלטה האם למנות אפוטרופוס, ישמע בית המשפט, במידת האפשר, את עמדתו של האדם לו מבוקש המינוי.

במקרים מסוימים, כאשר האדם עדיין מסוגל לקבל החלטות מושכלות בעצמו, בית המשפט יורה על מינוי תומך בקבלת החלטות ולא על מינוי אפוטרופוס. תפקיד התומך הוא לסייע לאדם לקבל מידע, להבין אותו ולסייע במימוש החלטותיו. להרחבה בנושא מינוי תומך בקבלת החלטות ראו את המאמר: "תומך בקבלת החלטות עבור חולה סיעודי".

ביחס לשאלה השניה, היקף העניינים עליהם יהיה האפוטרופוס מופקד, יצומצם, ככלל,  למינימום ההכרחי ולתקופה הקצרה ביותר האפשרית.

ביחס לשאלה השלישית, זהות האפוטרופוס, בית המשפט ינסה לבחור את האדם, שלדעתו, הוא המתאים ביותר לתפקיד. בהמשך לכך, לרוב, בית המשפט ממנה בני משפחה, כאשר ההנחה היא שאלו יפעלו ככל הניתן בהתאם לרצון האדם ולטובתו. עם זאת, ככלל, ניתן למנות כמעט כל אדם כאפוטרופוס (למשל, ידיד קרוב). לעיתים, מתמנה תאגיד אפוטרופסות או האפוטרופוס הכללי בעצמו. בית המשפט אף יכול למנות עורך דין כאפוטרופוס או איש מקצוע אחר. כמו כן, קיימת ועדה מיוחדת לענייני אפוטרופסות לנפגעי השואה, המטפלת בעניינם.

מלבד במקרים חריגים, במידה והאדם נתן הנחיות מקדימות לעניין זהות האפוטרופוס, בית המשפט יפעל בהתאם להנחיותיו. ככל שהאדם מסוגל להביע דעה, בית המשפט יתחשב בדעה זו בעת קבלת ההחלטה על זהות האפוטרופוס. עוד יתחשב בית המשפט בהמלצות רשויות הרווחה בעת קבלת ההחלטה על זהות האפוטרופוס. יצוין, כי ניתן למנות לאדם יותר מאפוטרופוס אחד.

אחריות האפוטרופוס והפיקוח עליו

על האפוטרופוס לדאוג לענייניו וזכויותיו של האדם עבורו הוא משמש אפוטרופוס בהתאם לרצון האדם וטובתו, בצורה המשקפת קרוב ככל שניתן את אמונתו, דעותיו והשקפותיו של האדם. כמו כן, קיימת חובה להיוועץ באדם ולשתפו במידע ובהחלטות הנוגעות אליו, ככל הניתן.

האפוטרופוס כפוף לפיקוח משרד האפוטרופוס הכללי והוא חייב בדיווח על רכוש האדם תוך 30 יום ממינויו. כמו כן, חייב האפוטרופוס שמונה בדיווחים שנתיים למשרד האפוטרופוס הכללי, ובכללם דין וחשבון על התקבולים והתשלומים שנעשו בנכסי האדם.

יודגש, כי אפוטרופוס אחראי לכל נזק שגרם לאדם ולרכושו ויהיה עליו לפצותו במקרה של נזק כאמור. זאת, אלא אם פעל בתום לב או קיבל את אישור בית המשפט לפעולה שביצע. עוד יודגש, כי אסור לאפוטרופוס לקבל טובת הנאה מאדם אחר בגין מילוי תפקידיו.

האפוטרופוס יכול להיות ממונה על כלל ענייניו של האדם (למשל, ניהול כספים, הסדרי מחיה, החלטות רפואיות ועוד) או רק על נושאים מסוימים. במידה והאפוטרופוס ממונה על רכושו של האדם, הוא רשאי לבצע פעולות שוטפות  ברכוש על דעת עצמו (למשל, ביצוע תשלומים), אולם עליו לקבל אישור מבית המשפט לביצוע פעולות מסוימות (כגון מכירת נכס נדל"ן).

האפוטרופוס, שאינו בן משפחה קרוב, זכאי לקבל שכר עבור עבודתו מתוך נכסי האדם בהתאם לאישור בית המשפט. כמו כן, זכאי האפוטרופוס להחזר עבור הוצאותיו.

סיום תפקיד האפוטרופוס

תפקידו של האפוטרופוס מסתיים עם מות האדם, תום מגבלת הזמן שנקבעה עם מינויו או כאשר האדם חוזר לתפקוד מלא. אפוטרופוס רשאי להתפטר בהודעה בכתב לבית משפט, אולם התפטרות תהיה תקפה רק לאחר אישור בית המשפט. לבית המשפט קיימת הסמכות להורות על פיטוריו של האפוטרופוס או החלפתו בכל עת. כאשר מסתיים תפקיד האפוטרופוס עליו להחזיר את כל המסמכים הקשורים לאפוטרופסות המצויים בידיו.

אפוטרופוס לדין

אפוטרופוס לדין הינו אדם הממונה על ידי בית המשפט (לאו דווקא בית המשפט לענייני משפחה) אך ורק לצורך ייצוג ענייניו המשפטיים של האדם והצגת רצונו ועמדתו בפני בית המשפט. זאת, לעיתים, בנוסף, לאפוטרופוס שכבר מונה. בחלק מהמקרים ממונה אפוטרופוס לדין לצורך דיון בפני בית המשפט במטרה לבחון האם האפוטרופוס הנוכחי מטפל באדם כראוי או כאשר האדם מתנגד לכך שימונה לו אפוטרופוס. במקרים אחרים, ימונה אפוטרופוס לדין, כאשר מבוקש מינוי מצומצם, לצורך עניין ספציפי, כגון ניהול תביעת ביטוח סיעוד, ולא חפצים בהגשת מינוי רחב.

אפוטרופסות לחולה סיעודי

מחלה או זקנה כשלעצמם אינם עילה למינוי אפוטרופוס. רק כאשר האדם נמצא במצב סיעודי או שהינו תשוש נפש, ועל כן עלול לחוות קושי בקבלת החלטות מושכלות בנוגע לענייניו, יש מקום להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס.

בית המשפט ימנה אפוטרופוס לחולה סיעודי או תשוש נפש רק במצב בו שוכנע, כי אין בידו האפשרות לנהל את ענייניו וכי טובתו מחייבת מינוי אפוטרופוס. בהתאם להחלטת בית המשפט, האפוטרופוס יהיה אחראי על גופו ו/או רכושו של החולה הסיעודי או תשוש הנפש ויהיה בעל סמכות חוקית לפעול לטובת האדם ובמקומו.

יודגש, כי במקרה של מחלוקת בין האפוטרופוס לחולה הסיעודי או תשוש הנפש בנושאים מהותיים, כגון כניסה למוסד סיעודי, יש צורך לפנות לבית המשפט.

התנגדות לבקשה למינוי אפוטרופוס

ניתן להגיש לבית המשפט התנגדות לבקשה למינוי אפוטרופוס במקרים בהם המתנגדים (ובכללם האדם עבורו מבוקש המינוי) סבורים כי אין צורך בכך, או אם קיים למתנגדים חשש כי האפוטרופוס המיועד לא יפעל לטובת האינטרסים של האדם.

מומלץ להתייעץ עם עורך דין

על אף שניתן להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס ללא עזרת עורך דין, בייחוד כאשר מדובר בבקשה המוגשת בהסכמת בני המשפחה מקרבה ראשונה, עדיין מדובר בהליך מסורבל, לא קצר ובירוקרטי. לכן, במקרים רבים כדאי להיעזר בעורך דין המתמחה בתחום, אשר יוכל לסייע לאדם ולבני משפחתו למלא כראוי את הטפסים המתאימים, יפעל להשגת חוות הדעת הרפואיות הרלוונטיות  וייצג את האדם ומשפחתו בפני בית המשפט.

בנוסף, במקרים המתאימים, עורך הדין יוכל לסייע בהגשת התנגדות למינוי אפוטרופוס, הגשת בקשה לבחינת התנהלותו ואף לפעול לביטול פעולות האפוטרופוס שבוצעו בחוסר תום לב.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

    רישום לעדכונים